ملحفه چاپ دیجیتال طرح DN042

کیفیت چاپ بی نظیر- ثبات شستشوی عالی- رنگ نا محدود- تنوع طرح

ملحفه چاپ دیجیتال: این نوع چاپ با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال بصورت پنل و تابلوی نقاشی با جوهر راکتیو چاپ می شود